Regulament Comisie de Cenzori

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL COMISIEI DE CENZORI

CAPITOLUL I
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art. 1 Comisia de Cenzori, denumita in continuare „Comisia” face parte din organele fundatiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, reprezentand organul de control al acesteia, in conformitate cu art. 20 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 2 (1) Comisia asigură controlul financiar intern al fundaţiei şi se alege de către Consiliul Director al fundaţiei, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv 4 (patru) exerciţii financiare.
(2) Mandatul de membru al Comisiei încetează, înainte de expirarea
acestuia, la cerere, în baza revocării acestuia de către Consiliul Director, precum şi în caz de deces.
(3) In cazul incetarii mandatului unui membru al Comisiei, Consiliul Director numeste o alta persoana, cu caracter provizoriu, pana la desemnarea unui nou cenzor.
(4) Membrii Comisiei pot fi realesi.
Art. 3 Comisia este subordonată Consiliului Director, căruia îi prezintă raportul despre activitatea desfăşurată.
Art. 4 (1) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri. (2) Numărul membrilor Comisiei se stabileşte de Consiliul Director.
Art. 5 (1) Persoanele propuse a face parte din Comisie trebuie să aibă studii superioare de specialitate şi să cunoască problemele economico-financiare specifice activităţii organizaţiilor non-profit.
(2) Preşedintele comisiei trebuie să fie expert contabil, în conformitate cu actele normative în vigoare.
(3) Nu pot fi membri ai Comisiei, iar dacă au fost aleşi decad de drept din mandatul lor, persoanele care fac parte din Consiliului Director, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al III-lea inclusiv, persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator potrivit prevederilor legii, precum si persoanele care primesc, sub orice alta forma, pentru alte functii, in afara celei de cenzor, un salariu sau o indemnizatie de la fundatie.
Art. 6 Membrii Comisiei pot desemna din rândul lor un preşedinte, care coordonează activitatea acesteia.
Art. 7 Preşedintele Comisiei sau, după caz, un membru al acesteia, poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
Art. 8 Comisia se intruneste trimestrial, precum si la nevoie, din proprie initiativa sau la cererea expresa a presedintelui Consiliului Director al fundatiei.
Art. 9 (1) Comisia întocmeşte programe în care sunt prevăzute acţiunile de control ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii prerogativelor ce îi revin.
(2) Comisia face verificări conform programelor elaborate, constatările consemnându-se în procese verbale sau în note de constatare, la care se întocmesc note de prezentare cu propuneri de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, ce se supun aprobării Consiliului Director.
(3) In cazul cand unul din membrii Comisiei are alta opinie asupra rapoartelor transmise de Comisie Consiliului Director, acesta are dreptul sa-si formuleze un punct de vedere propriu, cu motivatiile de rigoare, si sa-l prezinte Consiliului Director, sub forma unei note de prezentare.
Art. 10 Periodic, pe baza actelor de control întocmite, Comisia elaborează sinteze care sunt prezentate Consiliului Director de către preşedintele acesteia.
Art. 11 Documentele Comisiei, respectiv rapoartele, procesele verbale şi notele de constatare încheiate în urma verificărilor efectuate, sintezele şi notele de prezentare supuse analizei Consiliului Director se păstrează la sediul fundaţiei, ele putând fi consultate de cei interesaţi, cu aprobarea preşedintelui Consiliului Director.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CENZORI

Art. 12 În activitatea sa, Comisia urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin din Statutul fundatiei si din prezentul Regulament de ordine interioara.
Art. 13 Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al fundatiei şi are următoarele atribuţii:
(1) verifică modul cum sunt administrate şi utilizate mijloacele financiare şi celelalte bunuri ale fundatiei;
(2) verifică modul în care au fost utilizate fondurile fundatiei, potrivit destinaţiei acestora;
(3) verifică situaţia financiară anuală, execuţia bugetară şi raportul explicativ anual, înainte de a fi prezentate Consiliului Director, întocmind un raport în acest sens, pe care îl prezintă în şedinţa Consiliului Director. Eventualele pierderi imputabile constatate de cenzori se recuperează, conform legii, de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor;
(4) prezintă Consiliului Director raportul asupra activităţii desfăşurate şi informează ori de câte ori constată deficienţe ca urmare a controalelor efectuate;
(5) supraveghează modul în care lichidatorii îşi desfăşoară activitatea, în situaţia dizolvării fundatiei;
(6) rezolvă orice alte probleme care sunt de competenţa sa, potrivit prevederilor Statutului sau conform altor dispoziţii legale.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE

Art. 14 Fondurile necesare funcţionării Comisiei se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al fundaţiei.
Art. 15 Pentru activitatea depusă membrii Comisiei pot beneficia de indemnizaţii şi prime stabilite de Consiliul Director.
Art. 16 Prezentul Regulament de ordine interioara al Comisiei intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul Director al fundatiei.
Art. 17 Prezentul regulament se actualizeaza prin grija presedintelui Comisiei, in functie de aparitia altor acte normative cu caracter general sau specifice.